1. Riskidentifiering

Vad är det värsta som kan hända på ditt jobb?

Vad kan bli din värsta olycka?Hotbilden kan se helt olika ut för olika organisationer. Det kan vara allt från brand, utsläpp av farliga ämnen i luft och vatten, felaktiga produkter till mobbning och förtal. Även hur du ska kommunicera internt och externt kan variera beroende på krisens art. En viktig utgångspunkt är att göra en riskanalys för att definiera vilka de mest sannolika riskerna är och hur stor påverkan de kan få på kommunikationen till olika målgrupper. Vi inleder med enkäter och intervjuer och sedan går vi igenom rapporten i en workshop tillsammans med er.

Med huvudansvariga identifierar och sorterar vi troliga kriser och hotbilder. Vi kartlägger målgrupper och kanaler internt och externt som vi analyserar och sammanställer. I detta förebyggande arbete går vi igenom vad som redan finns och vad som behöver kompletteras för att du ska vara bättre förberedd om något skulle inträffa. Du får en kartläggning av din nuvarande situation och hur du kan förbättra den.

Riskanalys - en viktig del i det förebyggande och förberedande krisarbetet

Omvärldsbevakning är viktigt för att kunna vara förberedd på nya potentiella hot som kan skada din organisation. Vi kan hjälpa dig att bena ut vilka händelser som kan komma att påverka er. Vi går igenom olika scenarier, bedömer dem och de potentiella följderna. En bärande del i analysen är att förbereda hur organsiationen ska kommunicera med de identifierade intressentgrupperna, dels de som företaget normalt har en relation till, dels sådana som tillkommer.

Print